Pikaajaline
kogemus
geodeesia-
valdkonnas
OÜ TippGeo on asutatud
2010. a Pärnus.
Meie töötajad omavad
geodeesiavaldkonnas
pikaajalist töökogemust.

Tootmisprotsessis kasutame kaasaegseid ning kvaliteetseid mõõtmisvahendeid ning tarkvara.

Meie eesmärgiks on pakkuda topo-geodeetiliste tööde, maakorraldustoimingute, ehitus-geodeetiliste tööde, teostusmõõdistamise, hoonete- ja rajatiste plaanistamise (seal hulgas nende 3D mudelid), ehitiste deformatsioonide uurimise, mahuarvutuste, markšeiderimõõdistamise ning koostöös partneritega detailplaneeringute koostamise teenust.
Elektrontahhümeetrid ning GPS-vastuvõtja on TRIMBLE toodang, maa-aluste kommunikatsioonide leidmiseks kasutame Radiodetectioni trassiotsijat ning plaanid vormistame Bentley tarkvaral.
617 MA-k (Indrek Sauväli) maakorraldustööd ja kartograafilised tööd
MTR-i reg nr EEG000210 geodeetilised tööd ehitusplatsil

Meie ettevõtte põhitegevus on geodeetiliste tööde teostamine, kuid pakume ka teisi valdkonnaga haakuvaid teenuseid.

Detailplaneeringu koostamisel saame pakkuda komplekselt alusplaani koostamist, detailplaneeringu kokkupanekut ning vajalike kooskõlastuste hankimist. Metsaomanikele pakume lisaks piirimärkide leidmisele ja taastamisele ka piirisihtide rajamise teenust. Koostame võrguvaldajatele isikliku kasutusõiguse plaane servituudilepingute juurde. Koostame maakasutusplaane maakasutuslepingute sõlmimiseks. Vektoriseerime olemasolevaid paberkandjal või rasterkujul olevaid plaane ja projekte.

Topograafia

Topograafia

Topo-geodeetiliste alusplaanide koostamise teenus on vajalik peamiselt projekteerimis- ja planeerimisettevõtetele ja omavalitsustele.

Teostusmõõdistamine

Teostusmõõdistamine

Teostusmõõdistamine viiakse läbi ehitusobjektil (kas teed, hooned või kommunikatsioonid), mis annab ülevaate lõpetatud või pooleliolevate tööde etappidest ja vastavusest projektile.

Ehitusgeodeesia

Ehitusgeodeesia

Ehitus-geodeetilisi töid pakume teenindamaks ehitusobjekte. See on protsess, mille käigus märgitakse ehitised või rajatised välja vastavalt ehitusprojektile ning asendiplaanile, teostatakse ehituse seiret ning kontroll.

Maakorraldus

Maakorraldus

Maakorraldustoimingute teenus on suunatud maaomanikele, omavalitsustele ning maa omandisse taotlejatele. Valdkond sisaldab maakorralduskavade koostamist ning katastrimõõdistamisega seotud töid.

Hoonete plaanistamine ja vajumisvaatlused

Hoonete plaanistamine ja vajumisvaatlused

Hoonete ja rajatiste plaanistamise (ka mõõdistusprojekti koostamise) käigus mõõdistatakse objekt geodeetilise, fotogramm-meetrilise, laserskaneerimise või nende erinevate meetodite kombineeritud meetodiga.

Mahuarvutused

Mahuarvutused

Mahuarvutustega määratakse mullatööde eeldatavat ning teostatud mahtu, hinnatakse suuremahuliste puistematerjalide laoseisu, jälgitakse karjääride materjali kogust.

Markšeiderimõõdistus

Markšeiderimõõdistus

Markšeiderimõõdistus on maavara kaevandamisel tehtav mõõdistamine ja mõõdistamistulemuste dokumenteerimine. Markšeiderimõõdistusega tuleb tagada kaeveõõne projektikohane suunamine.

Aerofotogrammeetria ja droonimõõdistus

Aerofotogrammeetria ja droonimõõdistus

Maapinna, rajatiste ja ehitiste täpsete 3D mudelite koostamine ja maa-ala aerofotode loomine.

Lisatööd

Lisatööd

Masinjuhtimiseks projektidest 3D mudelite koostamine.

Personal

Indrek Sauväli
juhataja, geodeesiainsener
Raiko Kimmel
geodeet
Annika Kohv
geodeet

annika.kohv@tippgeo.eu
+372 539 70 379

Rene Neppo
tehnik-geodeet

rene.neppo@tippgeo.eu
+372 581 88 639

Virgo Valge
geodeet
Triin Toode
sekretär-asjaajaja

triin.toode@tippgeo.eu
+372 44 34 160
+372 51 909 380

Luise Kompus
joonestaja

Kontakt

    Küsimused ja hinnapäring